Köpvillkor

Tillämpning


Genom att beställa via denna webbsida accepterar Du att vara bunden till dessa villkor (”Villkor”). Dessa Villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter eller tjänster som säljs via denna webbsida av Oss, CanonBusiness Center, Org. nr: 556622-8168 (”Canon Business Center”, ”Oss”), till Dig (”Du”, ”Kund”).

Priser


Priserna är exklusive mervärdesskatt. I händelse av prisjusteringar från våra leverantörer eller förändrade valutakurser förbehåller sig Canon Business Center rätten att ändra priserna utan varsel. Samtliga prisuppgifter, kostnadsförslag och beskrivningar som angeseller hänvisas till på denna webbsida är beroende av tillgång, och de utgör inte anbud och kan återkallas vid vilken tidpunkt som helst före vår uttryckliga accept av din beställning. Om ej särskilt pris anges gäller den av Canon vid leveranstidpunkten tillämpade prislistan. Samtliga priser är exklusive frakt och gäller med reservation för programmeringsfel, skriv fel och sortimentsförändringar bortom vår kontroll. En småorder avgift om 99 kr uttages på order under 1000 kr. Vi äger rätten att när som helst före vår Accept återta rabatt och/eller att ändra priset fö ratt kunna ta hänsyn till kostnadsökningar, inklusive (utan begränsning) kostnadför material, transport, arbete eller ökning eller påläggande av skatt, tulleller annan avgift och valutakursändringar. Vi reserverar oss också rätten at tmeddela dig om fel i Produktbeskrivningar eller fel i prissättningen innan vår Accept. I sådant fall har du rätt att säga upp avtalet, men om du väljer att beställningen skall fullföljas bekräftar du att Produkten eller Tjänsten tillhandahålls i enlighet med sådan ändrad beskrivning eller korrigerat pris.

Du förbinder dig att stå för kostnaden för transportav Produkter när sådana kostnader specificerats av oss vid köpetillfället.

Fakturering sker vid leverans. När betalning skall skemot faktura skall varje faktura förfalla till betalning och full betalningerläggas inom tjugo (20) dagar från faktureringsdagen. Om du vid något tillfälle inte betalar förfallet belopp på aktuell förfallodag, kan vi genom meddelande förklara samtliga obetalda fakturerade belopp på det datumet att omedelbart förfalla till betalning.

Bekräftelse och acceptans


Trots att vi gör allt vi kan för att försäkra oss om att de Produkter som finns på Webbsidan skall finnas tillgängliga, kan vi inte garantera att alla Produkter finns i lager eller är omedelbart tillgängliga när du lämnar din beställning. Vi kan komma att avvisa din beställning (utan ansvar) om vi är förhindrade att utföra eller uppfylla den. Om så är fallet återbetalar vi all eventuell förskottsbetalning du erlagt för den varan.

En beställning som du har lämnat till oss utgör ett anbud att köpa Produkter eller Tjänster enligt dessa Villkor och är föremål förvår efterföljande accept.

Före sådan accept kan en automatisk orderbekräftelse skickas ut till dig via e-post. Observera att sådan automatisk orderbekräftelse inte utgör en formell accept av din beställning.

Vår accept av din beställning sker, och avtalet ingås,när sådant anbud uttryckligen accepteras av oss eller genom expediering av din beställning/påbörjande av Tjänster eller då vi accepterat ditt kreditkort eller annan betalning (”Accept”).

Vi kan komma att spara mottagna beställningar, bekräftelser, accepter och andra avtalsdokument under skälig tid efter Accepten. På skriftlig begäran kan vi tillhandahålla dig kopior; för din egen skull måste du dock se till att skriva ut en kopia av samtliga sådana dokument och dessa Villkor. Sådana beställningar, bekräftelser, accepter och andra avtalsdokument kommer att behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy

Kundens intyganden


Genom att beställa via denna webbsida accepterar Du att vara bunden till dessa villkor (”Villkor”). Dessa Villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter eller tjänster som säljs via denna webbsida av Oss, CanonBusiness Center, Org. nr: 556622-8168 (”Canon Business Center”, ”Oss”), till Dig (”Du”, ”Kund”).


Du försäkrar att informationen som du tillhandahåller oss när du lämnar din beställning är uppdaterad, materiellt korrekt och tillräcklig för att vi skall kunna fullgöra beställningen. Du försäkrar även att du har rättskapacitet att ingå ett avtal.Du är ansvarig för att upprätthålla och omedelbart uppdatera din kontoinformation hos oss så att den är korrekt och komplett samt att hålla sådan information (och eventuella lösenord som tillhandahållits dig för att ge dig tillgång till Webbsidan och/eller köpa Produkter) skyddad från obehörig användning.

Om inte annat överenskommits eller föreskrivs i tillämplig lag gäller de garantier som medföljer Produkterna eller Tjänsterna endast i fall när du handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet och inte när du är återförsäljare av Produkterna eller Tjänsterna.

Leveranstid


Leveransdatum/tidsskalor som anges på Webbsidan, i orderbekräftelse,i Accepten eller på annat ställe är endast uppskattningar. Vi strävar efter att möta dessa datum eller tidsskalor, men förbinder oss inte att expediera Produkter och/eller påbörja Tjänster på ett specifikt datum, och vi skall inte hållas ansvariga beträffande förseningar eller underlåtenhet att göra detta.

Leverans skall ske till giltig adress inom den adress som du har angivit och är underkastad Accepten (”Leveransadress”). Du måste kontrollera Leveransadress på bekräftelse eller accept vi lämnar och utan dröjsmål meddela oss om fel och förbiseenden. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för de extra kostnader som uppstår på grund av ändringar du företar i Leveransadressen efter att du har lämnat en beställning.

Du är ansvarig för att vid mottagandet kontrollera och verifiera att Produkterna är i godtagbart skick, kompletta och i överensstämmelse med dess beskrivning. Du kan återlämna köpta Produkter i enlighet med dessa Villkor, enligt på Webbsidan hänvisad Returpolicy, eller i enlighet med tillämplig tvingande lagstiftning.

Du måste reklamera fel eller brist i Produkt eller Tjänst inom fem (5) arbetsdagar efter leveransdatum.

Fraktvillkor


Frakt tillkommer på samtliga ordrar och kommer att debiteras enligt gällande prislista. Om en vara skadats under transport skall reklamation göras direkt till transportföretaget

Betalningsvillkor


Betalningsvillkoren är 20 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta i enlighet med svensk räntelag(1975:635). Referensränta + 8 % -enheter.

Finansieringsvillkor


Vid val av finansiering måste ett leasingavtal undertecknas och returneras till Canon Business Center AB innan leverans kanske. Villkor för leasing specificeras i separat leasingavtal via Siemens Financial Services AB.

Siemens Financial Services AB genomför sedvanlig kreditprövning av kunden ochhar inga skyldigheter att finansiera affärer via Canon Business Center webbshop.

Äganderättsförbehåll


Äganderätt till beställd produkt skall inte övergå från Oss till Dig före dess att full betalning har erlagts för Produkten(inklusive eventuell ränta eller andra förfallna betalningar som härrör sig till produkten). Före dess att full betalning har erlagts för produkten skall du inneha produkten i egenskap av vår förvaltare och skall förvara produkterna på sådant sätt att de enkelt kan särskiljas som vår egendom, samt föra lämpliga och korrekta anteckningar för att möjliggöra ett åtskiljande av produkter för vilka full betalning har erlagts, från produkter för vilka betalning är utstående.

Programvara


I fall där levererad Produkt utgör eller innehåller programvara (”Programvara”) innehas licensen till Programvaran av oss eller av aktuell licensgivare/ägare enligt aktuellt slutanvändarlicensavtal eller andra licensvillkor som medföljer Programvaran (”Licensvillkor”) och/eller Produkten.Dessutom gäller följande:

Du får inte kopiera, bearbeta, översätta,tillgängliggöra, distribuera, modifiera, montera ned, plocka isär, reverseengineer eller kombinera Programvaran med annan programvara, underförutsättning att det inte (i) är tillåtet enligt Licensvillkoren, eller (i)uttryckligen ges en sådan rätt i tillämplig lag som inte lagligen kan exkluderas genom avtal.

Om inte annat anges i tillämpliga Licensvillkor, har du inte rätt att lämna tillbaka Programvara och/eller rätt till återbetalning enligt dessa Villkor och tillämplig Returpolicy om du bryter Programvarans plastfolieförpackning och/eller bryter licensförseglingen och/eller använder Programvaran.

Med undantag av vad som uttryckligen anges av oss skriftligen eller anges i relevanta Licensvillkor och tillåts enligt tvingande lag, levereras Programvara ”i befintligt skick” utan garantier, villkor om kvalité, ändamålslämplighet, prestation eller överensstämmelse med beskrivning,och vi erbjuder inga garantier för installation, konfigurering eller felaktig korrigering av Programvara.

Tillstånd, Tullavgifter och Export


Om licens eller tillstånd från regeringen eller annan myndighet krävs för förvärv, transport eller användning av Produkterna, skall du anskaffa sådan licens eller tillstånd på egen bekostnad och om nödvändigt på begäran uppvisa bevis på att nödvändiga licenser eller tillstånd är erhållna.Underlåtenhet att göra detta ger dig inte rätt att innehålla eller försena betalning.Merkostnader eller avgifter som drabbar oss på grund av sådan underlåtenhet skall bäras av dig.

Kreditupplysning


Canon Business Center äger rätt att inhämta kreditupplysning samt utföra kreditbedömning av Kund innan order från Kundbekräftas av Canon Business Center. Canon Business Center har rätt att vägra leverans oavsett resultat av kreditbedömning, tills leveransbekräftelse skickats.

Returer och reklamationer
 • Fel i leveransen ska vara anmält till Oss inom fem (5) dagar från fakturadatum om inget annat är överenskommet
 • Alla returer måste returneras i obrutna originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör och vara fria från smuts, etiketter, skador etc., i annat fall godkänns inte returen.
 • Retur av beställningsvara eller utgångna produkter godkänns inte.
 • Returnummer ska alltid anges på det yttre emballaget och returrapport ska medfölja godset. OBS! Använd yttre emballage för att försäkra Dig om att returen kommer fram i godtagbart skick. Är något skrivet direkt på produktkartongen godkänns inte returen.
 • Returfrakter betalas av köparen.
 • Vid retur av felbeställda varor äger Canon Business Center rätt att ta ut en avgift på upp till 50 % av ordervärdet, dock minst 200 kronor.
 • Vid reklamation av toner och bläckpatroner ska om möjligt utskriftsprover bifogas.
 • Canon Business Center ansvarar inte för varor som blivit skadade vid transport till Kund. Vid synlig transportskada regleras detta mellan transportföretag och mottagare.
 • Vid retur, kontakta Oss via telefon eller vår hemsida för att få ett returnummer och returinstruktioner.
 • Reklamation av tekniska produkter behandlas oftast direkt av tillverkaren.
 • Produkten skall returneras inom 14 dagar efter faktur
Ansvar för fel


Canon Business Center ansvar omfattar inte:

 • Fel förorsakade genom Kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion
 • Dukterna som inte sker i enlighet med Canon Business Centers instruktioner
 • Fel förorsakade genom Kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av Kunden, dennes personal, tredje man eller genom andra omständigheter utom Canon Business Centers kontroll
 • Normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras


Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Canon Business Center enligt förevarande allmänna Villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, maximalt ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

Canon Business Center ansvar omfattar endast direkta förluster. Canon Business Centers ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller Kundens förlust av data, ej heller ska dom som Canon Business Center inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Canon Business Centers ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Canon Business Centerbär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till - ej kompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna,produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information,merarbete eller annan ekonomisk skada. Köparen kan inte rikta andra anspråk mot Canon Business Center med anledning av fel.

Behandling av personuppgifter


Vi iakttar tillämplig datalagstiftning och vi kommer inte att använda oss av information som kan användas för att identifiera dig personligen (”Personuppgifter”), på annat sätt än vad som anges i vår Integritetspolicy på (”Integritetspolicy”). Genom att lämna Personuppgifter i samband med din beställning och acceptera vår Integritetspolicy samtycker du till att sådana Personuppgifter behandlas för att fullgöra din beställning och i enlighet med sådan Integritetspolicy.

Beträffande säkerheten i samband med att du beställer från oss:

Programvaran i vår säkerhetsserver krypterar alla Personuppgifter inklusive kredit- eller kontokortsnummer och namn och adress.Detta innebär att bokstäverna du skriver in konverteras till delar av en kod och överförs därefter över Internet på ett säkert sätt.

Övrigt


Dessa Villkor ersätter och upphäver alla tidigare avtal, överenskommelser och utkast mellan Oss, såväl muntliga som skriftliga, uttryckliga som underförstådda och som avser de frågor som dessa Villkor berör. Dessa Villkor äger företräde framför alla andra villkor som ingår i eller hänvisas till på annat ställe eller som är underförstådda enligt branschpraxis, sedvänja eller handelsbruk.

I tillägg till dessa Villkor gäller Allmänna villkor.